SON EKLENENLER

Yetkili sendikaların toplu sözleşme talepleri.

Memur-Sen, toplu sözleşme teklifini dün açıklamıştı. 2022'de %21, 2023'te %17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını, ayrıca toplamda %6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5.Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istemişti.
27 Temmuz 2021 11:52

Enerji Bir-Sen Kültür Memur-Sen ve Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini henüz açıklamadı 

Eğitim-Bir-Sen Toplu sözleşme teklifleri: 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimiz için tıklayınız

Büro Memur-Sen toplu sözleşme teklifleri: BÜRO MEMUR-SEN'İN TALEPLERİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bem Bir-Sen toplu sözleşme teklifleri: Bem-Bir-Sen olarak Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Tekliflerimiz

Toç Bir-Sen toplu sözleşme teklifleri: Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’na ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri

Birlik Haber-Sen toplu sözleşme teklifleri: Birlik Haber-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Ulaştırma Memur-Sen Toplu sözleşme teklifleri Ulaştırma Memur-Sen’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğu 6. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini içeren dosya için tıklayınız.

Diyanet-Sen toplu sözleşme teklifleri

A- 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN YENİ TEKLİFLER

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

Madde 1- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında 633 sayılı Kanunun 10/A maddesi ile 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu toplu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kadroya geçmiş sayılır. Bu şekilde kadroya geçirilenlerin sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları süreler de kadroda geçmiş olarak değerlendirilir.

Nikah Kıyan Personele Ödenecek Ücret

Madde 2- (1) 5490 sayılı Kanun kapsamında din görevlilerine, kıydıkları her nikah için 100 TL ücret ödenir.

Ek ödeme

Madde 3- (1) Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur'an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur'an Kursu Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyımlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerinin tazminatı

Madde 4- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine dereceleri itibariyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 30 puan ilave yapılır.

APK, Vakit Hesaplama ve Astronom uzmanlarının tazminatı

Madde 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan APK ve Astronom uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 30 puan ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 15 puan ilave yapılır.

Din Hizmeti ve Eğitim Hizmeti Uzmanlarının tazminatı

Madde 6- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Din Hizmeti ve Eğitim Hizmeti Uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 30 puan ilave yapılır.

Diyanet İşleri Uzmanı

Madde 7- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, APK Uzmanı, Astronom, Vakit Hesaplama Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici kadrolarında görev yapanların mali ve özlük hakları 633 sayılı Kanun'un 11. Maddesi kapsamında Diyanet İşleri uzmanı olarak görev yapanlara eşitlenir.

Şef Kadrosunda Çalışan Personelin Özlük Haklarının Artırılması

Madde 8- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şefler, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranlarından yararlanır.

Ramazan Ayına mahsus fazla çalışma ücreti

Madde 9- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, Ramazan ayı boyunca kullanamadıkları hafta tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Hafta sonu tazminatı

Madde 10- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere imam-hatip ve müezzin-kayyımların haftalık tatilleri din hizmetleri sınıfında bulunan diğer kadrolarda görev yapan Vaiz ve Kur'an Kursu Öğreticileri gibi iki gün olarak düzenlenmesi esastır.

(2) Yukarıda yer alan hükme ilişkin düzenleme yerine getirilemediği hallerde; Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlardan haftada iki gün izin kullanamayanlara, izin kullanamadıkları her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.

Ek gösterge

Madde 11- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin "VI-Din Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a) bendindeki "dini yükseköğrenim" ibaresi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunan personel bakımından "yükseköğrenim" olarak 3600 ek gösterge puanı şeklinde uygulanır.

Cami lojmanı olarak kullanılan ve mülkiyeti kamu tüzel kişiliğine ait olan lojmanların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi

Madde 12- (1)Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, Köy Tüzel Kişiliği ve Belediyelere ait olan camilere/mescitlere ait lojmanlar (kamu konutları), 633 sayılı Kanun'un Ek 4. Madde hükmü uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilir.

Görev Mahalli Dışı İrşad Faaliyetleri

Madde 13- (1)Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfında çalışan (Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur'an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur'an Kursu Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyım) personelin asli görev yeri dışında irşad faaliyeti için resmi olarak görevlendirildiklerinde her gün için kadro derecesine uygun olarak bütçe kanununda belirlenen gündelik miktarının 3 katı ücret ödenir.

Ulusal Bayram ve Genel TatillerdeVaizlere Fazla Çalışma Ücreti

Madde 14- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi ve Vaiz olarak çalışanlara, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Mahrumiyet yerlerinde çalışan cami görevlilerine özel hizmeti tazminatı

Madde 15- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il, ilçe ve belde merkezleri dışında D grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 30, E grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 35 puan ilave edilir.

Kur'an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen Haklarından Faydalanması

Madde 16- (1) Kur'an Kursu Öğreticisi kadroları, öğretmen kadrosu yapılır ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır.

Din görevlerine Giyecek Yardımı

Madde 17- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri sınıfında görev yapan din görevlerine devlet memurlarına verilen giyim yardımı kadar ödeme yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığında, Diyanet Radyo ve TV çalışanlarının mali hakları

Madde 18- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, muhabir, kameraman, montajcı, işaret dili tercümanı, redaktör ve yönetmen kadrolarında görev yapan personellerin, TRT Genel Müdürlüğünde görev yapan emsali personelin mali haklarından faydalanır.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığında Diyanet TV bünyesinde çalışan personele Basın Kartı verilir.

İkramiye

Madde 19- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan tüm personele, Camiler ve Din Görevlileri Haftasında 500 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ikramiye ödenir.

(2) Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele, Vakıflar Haftasında 500 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ikramiye ödenir.

Murakıpların Statüsü

Madde 20- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosunun unvanı müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilir. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilir.

Vekillikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi

Madde 21- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun'un geçici 11. maddesi uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.

Vekil Görevlilerin İzin Hakları

Madde 22- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur'an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinleri kadrolu personel gibi uygulanır, tahakkuk eden aylıklarından kesinti yapılmaz.

Vekil ve Ek Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapan Personelin Kadroya Alınması

Madde 23- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu statüye alınır.

(2)Kur'an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.

(3)Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun'un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.

Vakıf kira gelirlerinden personele destek sağlanması

Madde 24- (1) Vakıf kira gelirlerinin%5'ini geçmemek ve brüt maaşlarının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisinin belirlediği usul, esaslar ve oranlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline ödeme yapılır. Bu ödemelerden Kadro Karşılığı sözleşmeli personel ile işçi olarak çalışan personeller hariç diğer tüm personel yararlanır.

Koruyucu Giyim Yardımı

Madde 25- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personelinin Fazla mesai ücreti

Madde 26- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği durumda, haftalık/genel tatillerde, dini/milli/ulusal bayram günlerinde ve Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ek özel hizmet tazminatı

Madde 27- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müze araştırmacıları, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6'ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırırlar.

Vakıf Uzmanı Kadrosu

Madde 28- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlara, Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranmaksızın, Genel Müdürlük tarafından 5 yıl içinde iki defa yapılacak kurum içi özel vakıf uzmanlığısınavına katılma hakkı verilir.

Sosyal Denge Tazminatı

Madde 29- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü kira gelirlerinin%10'nunu aşmamak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele sosyal denge tazminatı ödenir.

Ek ödeme

Madde 30- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, müdür ve şube müdürlerine 666 KHK' nin (l) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 30 puan ilave edilir.

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel

Madde 31- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde 15.01.2012 tarihinden sonra mimar, mühendis, avukat, müze araştırmacısı ve şehir plancısı kadrolarında göreve başlayanlar ile

görevde yükselme sınavı ile müdür ve şube müdürü olarak atananlaraHaziran ve Aralık ayında olmak üzere iki maaş ikramiye verilir.

Müze Araştırmacısı Kadrosuna 1 Derece Verilmesi

Madde 32- (1) Kurumlarda Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan ve "arkeolog" unvanına haiz olan personelin Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilmeyen 1 derece verilir.

Teknik Okul Mezunlarına Eğitim Durumlarına Göre Kadro Verilmesi

Madde 33- (1) Teknik okul mezunu olup (meslek lisesi, meslek yüksek okulu, mimarlık, mühendislik, şehir plancısı, müze araştırmacısı, arkeolog v.b.) öğrenim durumları itibarı ile kadrosunda olmayanlara bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavsız kadro verilir.

Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfında yer alması

Madde 34- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Aşçı kadrolarında görev yapan personelin kadroları 657 sayılı Kanun'da yer alan ekli cetvelde teknik hizmetleri sınıfına geçirilir.

Müftülere ek ödeme

Madde 35- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftülerine 666 KHK'nin (I) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 10 puan ilave yapılır.

(Bilgi: mevcut durumda Müftü Yardımcısı 180, İlçe Müftüsü 170 puan üzerinden ek ödeme almaktadır.)

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve Üyelerine Makam Tazminatı

Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelerine 2000 gösterge üzerinden makam tazminatı verilir.

Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı

Madde 37- (1) Diyanet ve Vakıf hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

B- 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ÜZERİNDEN DEĞİŞİKLİK YAPILAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

Dini Bayramlarda Fazla çalışma ücreti

Madde 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan (bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere) imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 2- (1) Başkanlıkta Kur'an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden fiilen öğreticilik yapanlar ile Eğitim Uzmanı ve PDR kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.

Ek ders ücreti

Madde 3- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar''ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 6 saat daha ek ders ücreti ödenir.

(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar için fiilen görev yapmaları kaydıyla Kur'an Kursu Öğreticilerine, görev yaptıkları her gün için günde 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (c) sırasına göre eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.

Murakıpların din hizmetleri tazminatı

Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 50 puan ilave edilir.

Vaizlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.

Ulusal Bayram ve Genel TatillerdeFazla çalışma ücreti

Madde 7- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan (bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere) imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı

Madde 8- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "(B) Din hizmetleri Tazminatı Bölümü"nün (b) sırasına göre eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30puan ilave edilir.

Vaizlerin fazla çalışma ücreti

Madde 9- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 10- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs, seminerler ve kurum içi görevlendirmeler, çevrimiçi veya uzaktan eğitim ile zorunlu idari izin (kar tatili gibi) verilen Kur'an kursu öğreticilerine; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri görev yaptıkları kurumunca ödenir.

(2) Kur'an Kursu öğreticileri; salgın hastalık veya doğal afetler sebebiyle öğretim yılı içerisindeki iş günlerinde hastalık izinli/izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremedikleri sürelerde, üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

(3) Kur'an Kursu öğreticileri; uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sürecinde, üzerlerinde bulunan ders görevini yerine getirmek üzere derse katılmalarına/girmelerine rağmen öğrencilerin derse katılmaması/derse gelmemesi hallerinde söz konusu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılır.

Yurt desteği

Madde 11- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına talepleri halinde Devlet yurtlarında öncelik verilir.

(2) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına talepleri halinde Devlet yurtlarında öncelik sağlanamıyorsa her bir çocuk için personele 200 gösterge rakamının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilecek tutar kadar ödeme yapılır.

C- 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN VE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı

Madde 1- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre musahhih kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 25 puan ilave edilir. (Bu hüküm 4. Dönem Toplu Sözleşmedeki hükmün aynısı olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

Bayındır Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların şantiye, atölye, laboratuar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile göreve hazır personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Lisans Tamamlama

Madde 2- (1) Bu hizmet kolunda çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlileri arasında Teknik bölümlerden ön lisans diploması alanlardan Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği teknik alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hizmet kolundaki ilgili Bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

TKGM personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin zam puanları

Madde 4-(1) Tapu Müdürlüklerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, kadastro teknisyeni, teknisyen, memur, uzman, arşiv memuru ve muhasebeci unvanında görev yapan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü'nün l/d maddesinde öngörülen oranlarda özel hizmet tazminatı ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin ek ödemeleri,

Madde 5- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarına 50 puan ilave edilir. Söz konusu personele 1500 puan ilave iş riski zammı ödenir.

Tapu Müdürlüklerinde çalışan personele yeni unvan verilmesi,

Madde 6- (1) Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan ve unvanlarının farklı olması nedeniyle aynı işi yapmakla birlikte farklı maaş ve özlük haklarına sahip personelin Tapu İşlem Memuru unvanı altında yeniden ihdas edilecek bir kadroya atanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Kadastro Müdür Yardımcılarının ek ödemeleri,

Madde 7- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeKadastro Müdür Yardımcısı unvanında görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarına 50 puan ilave edilir.

Tapu Kadastro Tazminatı

Madde 8- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan tapu ve kadastro hizmetlerinde, arazide fiilen çalışanlara ve yapılan işlemlerin tapu tescili ile ilgili işlemlerinde çalışan personellere, döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tapu ve kadastro tazminatı ödenir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme

Madde 9- (1) (1) 6083 sayılı sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin; ''Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra personeline yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 3000 rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık görev ücreti verilebilir.'' Şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 10- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Tapu ve Kadastro hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel İhtiyacı

Madde 11-(1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Mesleki Sorumluluk Fonu

Madde 12- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine akitli ya da akitsiz işlem yapan personele Medeni Kanunun 1007. Maddesinden doğan ve mahkeme kararıyla kasıtlı olmadığı anlaşılan personel ile ölümü halinde kasıt aranmaksızın rücu ödemelerinin karşılanması için Mesleki Sorumluluk Fonu oluşturulur. Döner Sermaye gelirlerinden aktarılacak ve miktarı Maliye Bakanlığı görüşüyle belirlenecek tutarda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan ve emekli personelin mesleki zararları Mesleki Sorumluluk Fonundan karşılanır.

Arşiv Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Madde 13- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan "Arşiv Memuru" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personellerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir.

İşçilikte Geçen Sürenin Sayılması

Madde 14- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde geçici işçi (büro personeli) olarak çalışırken, 5620 sayılı kanun ile 657 sayılı kanuna tabi kadrolara atanan personelin (özelleştirme nedeniyle kapatılan kurumlardan TKGM'ye devredilen personel dahil) aynı görevi yürütmeleri nedeniyle geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin kadro/derecelerine sayılmasına karar verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret

Madde 15- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Seyyar görev tazminatı

Madde 16- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru ve tünel İzleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

Şube Şefliği Görevi Yapanlara İlave Ödeme

Madde 17- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şeflikleri ile Şube Şefliklerinde Fiilen Şube Şefi olarak görev yapanlara aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında Çalışanlara İlave Ücret

Madde 18- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında görev yapan personele çalıştıkları her gün için 30 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Karayolları Genel Müdürlüğündefazla çalışma ücreti

Madde 19- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışan memurlar ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen görev yapanlara, her bir personel için ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Araçlara Kasko Yapılması

Madde 20-(1) Bu hizmet kolu kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara ait teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçlar ile arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan araçların kasko sigortası giderleri, bütçeye bu amaçla konulacak olan ilgili tertiplerinden karşılanır.

Karla Mücadele Tazminatı

Madde 21- (1), Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Karayollarında çalışan personele tayın bedeli verilmesi

Madde 22- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü Kadro ve Pozisyonlarında görev yapan personellere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Madencilik faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesinde gündelik

Madde 23- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İlbank A.Ş ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Madencilik ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Maden Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fazla çalışma ücreti

Madde 24- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden "Alo 181" çağrı merkezine gelen şikayet, ihbarlar ile denetim,tespit ve kontrollük hizmetlerini mesai saatleri dışında fiilen yerine getirenlere, her bir personel için; büyükşehirlerde yılda toplam 600 saati, diğer yerlerde yılda toplam 400 saati geçmemek üzere saat başı yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araç Kullananlara İlave Ücret

Madde 25- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden denetim, tespit ve kontrollük hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TLücret ödenir.

Çevre Şehircilik Bakanlığında Çalışan Biyologların Özel Hizmet Tazminatı

Madde 26 (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Biyologların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Personel İhtiyacı

Madde 27- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimlerinin Personel İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Kontrollük hizmetlerinde ilave ödeme

Madde 28- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog, kimyager, jeolog, jeomorfolog, şehir plancı, laborant, teknik öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mimar ve mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlara, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi gazete de yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesi kapsamında etüd, mali tespit, denetim ve kontrol görevi yürüttükleri her gün için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

Fazla çalışma ücreti

Madde 29- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum öncesi hazırlıklarında, tedbir, önlem ve müdahale faaliyetlerinde ve iyileştirme çalışmalarındafazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret

Madde 30- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan arama kurtarma teknisyenleri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcıları ile Afet ve Acil Durum hallerinde hizmetine ihtiyaç duyulacak diğer personelden, arama kurtarma faaliyetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı

Madde 31- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatı arama kurtarma teknisyeni kadrolarında bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 1100 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

Toplu taşıma

Madde 32- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

AFAD personele tayın bedeli verilmesi

Madde 33- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı planlama, müdahale ve iyileştirme hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerine 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Madde 34- Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer kazalar gibi afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerini yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görev yapan personelin, görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir.

İlave Ücret

Madde 35- (1)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kadrolarındaki personelinden TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) projesinde fiilen çalışanlara her ay 250 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Enformasyon Memuru, Kameraman Ve Otobüs Kaptanlarının Teknik Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi

Madde-36- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlına ait bölümünde Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan "Enformasyon Memuru, Kameraman ve Şöför (Otobüs Kaptanlığı bölüm mezunu)" kadro unvanıyla görev yapan ve öğrenim şartlarını taşıyan personelin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine karar verilmiştir.

AFAD tazminatı

Madde 37- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığını geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak her ay afad tazminatı ödenir.

DAP,GAP,KOP ve DOKAP Kapsamında çalışanlara Büyük Proje Tazminatı ödenmesi;

Madde 38- (1) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( GAP), Konya Ovası Projesi Bölge Kalkinma idaresi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kadrolarında çalışan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin Teknik hizmetler (E) Teknik hizmetler bölümünde düzenlenmiş Büyük Proje Tazminatı ödenir.

İLBANK A.Ş ÇALIŞANLARINA YEŞİL PASAPORT HAKKI

Madde 39- (1) 5682 sayılı pasaport kanunu'nun 14. Maddesine ''6107 sayılı sayılı Ilbank AŞ. Kanununa tabii banka personeli'' ibaresinin eklenmesine karar verilmiştir.

SENDİKA BÜLTENİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER